Thursday, August 16, 2018

menu
Minimize

 จริยธรรม/จรรยา กสอ. Minimize

 Print   

การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

 

1.การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในหน่วยงาน โดยการเผยแพร่สื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับข้าราชการใหม่จำนวน 40 ราย
2. การจัดกิจกรรม ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มุ่งนำสู่การเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

 

Privacy Statement  |  Terms Of Use
Copyright 2007 by My Website