Wednesday, September 19, 2018

 จริยธรรม/จรรยา กสอ. Minimize

 Print   

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ม. 279 ได้บัญญัติให้มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กำหนดขึ้น และ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ม. 78 ได้บัญญัติให้ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามที่ส่วนราชการกำหนดไว้ โดยให้ส่วนราชการกำหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของงานในส่วนราชการนั้นตามหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ

Hover here, then click toolbar to edit content
Privacy Statement  |  Terms Of Use
Copyright 2007 by My Website